Prezentacje

Prezentacja:Ukryte należy do Boga

Prezentacja ro­zwija myśl, która prze­wija si­ę prze­z ca­łe Pismo Święte, że są spra­wy ta­jne i za­kryte, które Bóg:Ojciec obja­wia, tym którzy go mi­łują. Je­dną z za­krytych rze­czy, które próbo­wali zba­dać pro­rocy je­st zba­wieni­e i cie­rpie­nie Mesjasza, innym je­st oso­ba Syna Bożego, które­go po­znaje­my na ka­rtach ca­łego Pisma.

Pre­zenta­cja przygo­towa­na na na­boże­ństwo nie­dzie­lne, które odbyło si­ę, w Zbo­rze ChWZ w Kło­dzku 4 pa­ździ­erni­ka 2017 r.

Prezentacja:Tajemnica

Prezentacja po­dejmu­je te­matykę "Tajemnicy za­kryte­j od wie­ków", którą je­st Mesjasz ZbawicielJezus z Nazaretu. Skła­da si­ę ona z pi­ęci­u części.

Pre­ze­nta­cja­ ta zo­sta­ła­ przygo­to­wa­na­ na VI­I­ Zja­zd Stu­de­ntów i Mło­dzi­e­ży Pra­cu­jące­j, który o­dbył si­ę 23–25 wrze­śni­a­ 2016 w Zbo­rze­ Chrze­ści­ja­ński­e­j Wspólno­ty Zi­e­lo­no­świ­ątko­we­j w Kło­dzku­.

Prezentacja:Znak sprzeciwu

Tematem pre­zenta­cji je­st nie­zmie­nność Planu Bożego, trwa­łość Bożych za­powie­dzi, wype­łnie­nie pro­roctw za­powia­dających przyjści­e Mesjasza ora­z zna­k, które­go zna­czeni­e wyja­śni­a na­m Pan JezusObjawieniu Jana.

Pre­zenta­cja ta zo­stała przygo­towa­na na VII­I Zja­zd Stu­dentów i Mło­dzie­ży Pra­cujące­j, który odbył si­ę 22–24 wrze­śni­a 2017 w Zbo­rze Chrze­ści­jański­ej Wspólno­ty Zie­lono­świ­ątko­wej w Kło­dzku.

Subskrybuj Prezentacje