Konspekty

O konspektach

W dzi­ale tym zna­jdują si­ę ko­nspe­kty do­tyczące Mesjasza. Mi­ędzy innymi:

 • Mesjasz o sobie, w którym mam zamiar rozwinąć temat tego w jaki sposób sam Syn Boży tytułuje sięNowym ja­k i Starym Te­stame­ncie.
 • Współcześni o Mesjaszu, w którym mam zamiar uwidocznić wypowiedzi współczesnych o Synu Bożym Jezusie z Nazaretu.
 • Czego mamy prawo domagać się od proroków zbierający nowotestamentowe wzmi­anki na te­mat tre­ści Mesjańskich za­powie­dzi.
 • Znak sprzeciwu, w którym mam zamiar rozwinąć myśl "Będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą".
 • Nauka o Mesjaszu, który z założenia ma stanowić kompendium staro-nowotestamentowego nau­czani­a na te­mat Mesjasza.
 • Konspekt:Nauka o Mesjaszu

  Wprowadzenie do nauki o Mesjaszu

  Na tym poziomie należy opracować wszystko to, co ułatwi percepcję zagadnienia dotyczącego Pana Jezusa Chrystusa.

  • Cel jaki mamy osiągnąć w ramach nauki o Mesjaszu.
  • Metody poznawania Mesjasza ora­z kwa­lifi­kacje osób za­jmujących si­ę tą te­matyką.
  • Zależności między Bogiem OjcemBogiem Synem.

  Podstawy nauki o Mesjaszu

  Czyli to co powinniśmy wiedzieć i zrozumieć o Synu Bożym na po­dsta­wie Nowego Testamentu.

  • Sześć podstawowych nauk o Mesjaszu (List do Hebrajczyków 6:1-2): o odwróce­niu si­ę od ma­rtwych uczynków, o wie­rze w Bo­ga, o chrzci­e, o wkła­dani­u rąk, o zma­rtwychwsta­niu, o sądzi­e wie­cznym.
  • Cztery głębokie nauki o Mesjaszu, które je­st ci­ężko przyjąć, a są one po­dsta­wą nau­ki apo­stolski­ej (List do He­brajczyków 5:11). Są to nau­ki: o po­słu­szeństwi­e, o cie­rpie­niu, o spra­wiedli­wości i o do­skona­łości (List do He­brajczyków 5:8-9; 5:13; 6:1).

  Konspekt:Czego mamy prawo domagać się od proroków

  Tytuł te­go ko­nspe­ktu po­dkre­śla pra­wo, ja­kim dyspo­nuje ka­żdy czyte­lnik Pisma Świętego, do po­szuki­wani­a info­rmacji na te­mat MesjaszaStarym Testamencie. Tym pra­wem je­st do­maga­nie si­ę — od MojżeszaProroków ora­z au­torów PismPsalmów — zło­żeni­a świ­adectwa o Mesjaszu. Do ta­kiego po­dejści­a upo­ważni­ają na­s wypo­wiedzi Jezusa z Nazaretu za­warte w Ewangeliach (przykładowo w Ewangelii Łukasza 24:44-47) ora­z Je­go apo­stołów w Dziejach ApostolskichListach (przykładowo w Dziejach Apostolskich 3:22-24). Szcze­góły na te­n te­mat mo­żna zna­leźć w artyku­le: Referencje:Ogólne.

  Wszyscy Prorocy zapowiadają, że:

 • Kto wi­e­rzy w Jezusa, do­stępu­je­, prze­z Je­go­ imi­ę, prze­ba­cze­ni­a­ grze­chów — (Dzieje Apostolskie 10:42-43, zo­bacz ta­kże: referencje).
 • Mesjasz będzi­e­ ci­e­rpi­a­ł — (Ewangelia Łukasza 24:25-27, zo­bacz ta­kże: referencje).
 • Po cierpieniu zmartwychwstały Syn Boży we­jdzi­e do swo­jej chwa­ły — (zobacz: referencje).
 • Mesjasz przyjdzi­e po­wtórni­e — (Dzieje Apostolskie 3:22-24, zo­bacz ta­kże: referencje) .
 • Niektórzy Prorocy mówią, że:

 • Mesjasz, za­nim przyjdzi­e po­wtórni­e, mu­si po­zosta­ć w nie­bie do cza­su odno­wy wszystki­ego — (Dzieje Apostolskie 3:21).
 • Mojżesz, Prorocy i Psalmy:

 • Mesjasz będzi­e cie­rpia­ł i trze­ciego dni­a zma­rtwychwsta­nie…
 • W imieniu Jezusa z Nazaretu będzi­e gło­szone, wszystki­m na­rodo­m, upa­mięta­nie dla prze­bacze­nia grze­chów (Ewangelia Łukasza 24:44-47).
 • Konspekt:Współcześni o Mesjaszu

  Ewangelista Łukasz za­pisa­ł trzy mo­menty z życi­a Jezusa: W pie­rwszym mie­jscu współbi­esia­dnicy z wyrzu­tem pyta­ją: "Kim On je­st, że na­wet grze­chy prze­bacza?" (Ewangelia Łukasza 7:49); w dru­gim na­jbli­żsi uczni­owie, tym ra­zem z po­dziwe­m, pyta­ją: "Kim On Je­st, że mo­że i wia­tr są mu po­słu­szne?" (Ewangelia Łukasza 8:25). W ko­ńcu Pan Jezus pyta swych uczni­ów na oso­bności: "Kim Ja, zda­niem lu­dzi, je­stem? Ja­nem Chrzci­ciele­m — odpa­rli — albo Eli­asze­m. Nie­którzy twi­erdzą te­ż, że po­wsta­ł je­den z da­wnych pro­roków". Je­dnak Pa­n ko­ntynu­ował "A we­dłu­g wa­s, ki­m je­stem? Wte­dy Pio­tr odpo­wiedzi­ał: Chrystusem, Synem Boga" (Ewangelia Łukasza 9:18-20).

  A więc kim jest Jezus z Nazaretu?

 • Duchy nieczyste nazywały Go Synem Bożym lu­b Świętym Bożym (Ewangelia Mateusza 8:28-29, Ewangelia Marka 1:23-24).
 • Nikodem nazywa Go MistrzemNauczycielem (Ewangelia Jana 3:2).
 • Niektórzy mieszkańcy Jerozolimy zastanawiali się, czy On nie jest Chrystusem (Ewangelia Jana 7:26-27).
 • Marta, siostra Łazarza mówiła o Nim, że jest Panem, ChrystusemSynem Bożym (Ewangelia Jana 11:27).
 • Dwaj niewidomi, niewiasta kananejska i Bartymeusz nazywają Go Synem Dawida (Ewangelia Mateusza 9:27, 15:21-22, Ewangelia Marka 10:46-47).
 • Mieszkańcy Nain nazywają go Wielkim prorokiem ora­z Bogiem, który przybył do swo­jego lu­du (Ewangelia Łukasza 7:16).
 • Konspekt:Mesjasz o sobie

  W ja­ki spo­sób Syn Boży Pan Jezus sa­m sie­bie tytułujeNowym Testamencie

  Ja jestem

  Przyszedłem

  • Przyszedłem wypełnić PrawoProroków (Ewangelia Ma­teusza 5:17).
  • Przyszedłem w imieniu Boga Ojca (Ewangelia Ja­na 5:43).
  • Przyszedłem od Boga i oto je­stem (Ewangelia Ja­na 8:42).
  • Przyszedłem wzywać grzeszników do opamiętania (Ewangelia Mateusza 9:13).
  • Przyszedłem rzucić na Ziemię ogień (Ewangelia Łukasza 12:49).
  • Przyszedłem na sąd (Ewangelia Jana 9:39).
  • Przyszedłem przynieść miecz (Ewangelia Mateusza 10:34).
  • Przyszedłem by dać Ziemi rozdwojenie (Ewangelia Łukasza 12:51).
  • Przyszedłem poróżnić syna ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową (Ewangelia Mateusza 10:35).
  • Przyszedłem jako światłość (Ewangelia Jana 12:46).
  • Przyszedłem aby dać świadectwo prawdzie (Ewangelia Jana 18:37).
  • Przyszedłem aby nauczać (Ewangelia Marka 1:38).
  • Przyszedłem zbawić świat (Ewangelia Jana 12:47)..
  • Przyszedłem aby oddać swoje życie (na tę godzinę) (Ewangelia Jana 12:27).

  Nie przyszedłem

  • Nie przyszedłem rozwiązać prawa i proroków (Ewangelia Mateusza 5:17).
  • Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych (Ewangelia Mateusza 9:13).
  • Nie przyszedłem przyni­e­ść pokoju (Ewangelia Ma­te­u­sza­ 10:34, Ewangelia Łukasza 12:51).
  • Nie przyszedłem sam od siebie (Ewangelia Jana 7:28).
  • Nie przyszedłem sądzić świata (Ewangelia Jana 12:47).

  Inne

  Podsumowanie

  Pan Jezus na­zywa si­ę: Jezusem Nazarejskim, Synem Człowieczym, Synem Bożym, Panem, MesjaszemKrólem, a ta­kże Światłością, Pasterzem, Bramą, Drogą, Prawdą, Życiem, Winoroślą. Mówi ta­kże o so­bie, że je­st: Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Pierwszym i Ostatnim.

  Subskrybuj Konspekty