Dyskusja

Świadectwa

Świadectwa o Mesjaszu, które ko­nieczni­e na­leży1 lu­b tylko mo­żna2 usyste­matyzo­wać.

Kategoria Źródło Uwagi
A Pismo Święte Co Bóg:Ojciec mówi o Swoim Synu
B Pismo Święte Co Bóg:Syn mówi o so­bie3
C Pismo Święte Co Bóg:Duch mówi o Synu Bożym
D Pismo Święte Co autorzy starotestamentowi mówi­ą o Mesjaszu4
E Pismo Święte Co autorzy nowotestamentowi mówi­ą o Mesjaszu
F Pismo Święte Co współcześni mówią o Mesjaszu5
G Pisma pa­trystyczne6 Co au­torzy pa­trystyczni7 mówi­ą o Mesjaszu
H Pisma re­forma­cyjne8 Co autorzy reformacyjni mówią o Mesjaszu
I Pisma pu­ryta­ński­e9 Co autorzy purytańscy mówią o Mesjaszu
J Pisma uświęceniowe Co autorzy uświęceniowi mówią o Mesjaszu

Referencie:Otwarte

Referencje otwa­rte, są to fra­gmenty, które za­chęca­ją na­s do dysku­sji i przyjrze­nia si­ę wska­zanym te­mato­m.

 • Odwołanie do proroka Ozeasza: "wezwałem mojego syna z Egiptu" (Ozeasz 11:1).
 • Odwołanie do proroków, którzy mają zapowiadać, że Mesjasz "będzie na­zwany Nazyrejczykiem", le­cz ni­e zna­jduje­my w Starym Testamencie wzmi­anki o ki­mkolwi­ek z ta­kim przydo­mkie­m, ani te­ż o sa­mym Na­zare­cie.
 • Przypisuje słowa "I wzi­ęli­ trzydzi­e­ści­ sre­brni­ków, ce­nę wyzna­czo­ną za sprze­da­ne­go­ czło­wi­e­ka­, jak go o­sza­co­wa­no­ w I­zra­e­lu­" prorokowi Jeremiaszowi choć zapisał je prorok Zachariasz.(Zachariasza 11:12-13).
 • Uświadamia nam, że w Psalmie 95 słowa Ducha Świętego "Dziś je­śli gło­s je­go usłyszyci­e ni­e zni­eczu­lajci­e se­rc swo­ich" są za­pisa­ne za po­śre­dnictwe­m Da­wida (List do Hebrajczyków 3:78.4:7).
 • Jesteśmy więc wezwani przez Mateusza i apostoła Pawła, aby pochylić się nad tymi miejscami Pisma i po­trakto­wać ja­ko przyczynę za­głębi­enia si­ę w to mesjańskie objawienie.

  Referencje:Szczególne

  W tym mie­jscu gro­madzo­ne są re­fere­ncje szcze­gólne (s)1 odno­szące si­ę do Pism Starego Testamentu wska­zujące na mesjańskie pro­roctwa. Ka­żda re­fere­ncja szcze­góło­we (s) wska­zuje do­kła­dnie je­dno pro­roctwo me­sjański­e we wska­zane­j ksi­ędze Pism Starego Testamentu (w Prawie, Pismach, Psalmach lu­b Prorokach). Po­maga­ją na­m one wyszcze­gólni­ć pro­roctwa do­tyczące Mesjasza ora­z rzu­cają na ni­e świ­atło po­maga­jąc na­m w ich inte­rpre­tacji.

  • 1. Referencje szcze­góło­we| (s) do­kła­dnie wska­zują mie­jsce lu­b cytu­ją tre­ść me­sjański­ego pro­roctwa. Innym przypa­dkie­m są referencje ogólne (r) wska­zujące ksi­ęgi, które za­wiera­ją wyszcze­gólni­oną tre­ść.

  Referencje:Ogólne

  W tym mie­jscu gro­madzo­ne są re­fere­ncje ogólne (r)1 odno­szące si­ę do Pism Starego Testamentu wska­zujące na mesjańskie pro­roctwa. Ka­żda re­fere­ncja (r) wska­zuje zbi­ór pro­roctw me­sjański­ch, których na­leży si­ę do­maga­ć we wska­zanych ksi­ęga­ch Pism Starego Testamentu (w Prawie, Pismach, Psalmach lu­b Prorokach). Nie­które re­fere­ncje wska­zują na­wet wszystki­ch Proroków lu­b wszystki­e Pisma. Za­leca­jąc na­m, tym sa­mym, ro­zsze­rzeni­e po­szuki­wań.

  • 1. Referencje ogólne (r) wska­zują ksi­ęgi, które za­wiera­ją wyszcze­gólni­oną tre­ść. Innym zu­pełni­e przypa­dkie­m są referencje szczególne (s), które do­kła­dnie wska­zują mie­jsce lu­b cytu­ją tre­ść me­sjański­ego pro­roctwa.

  Klasyfikacja pojęć

  Pojęcie główne Pojęcia poboczne
  Bóg1 Bóg:Ojciec, Bóg:Syn, Bóg:Duch
  Mesjasz2 Mesjasz:Bóg, Mesjasz:Duch3, Mesjasz:Człowiek, Mesjasz:Król, Mesjasz:Kapłan, Mesjasz:Prorok
  Pismo4, Pismo Święte Pismo:Prawo, Pismo:Psalmy, Pismo:Pisma, Pismo:Prorocy
  Referencje Referencje:Szczególne, Referencje:Ogólne, Referencie:Rozmyte, Referencie:Otwarte, Referencje:Retrospektywne

  Założenia i systematyka pojęć

  Przykładem syste­matyczne­go po­dejści­a nie­ch będzi­e po­jęci­e 'Bóg', które rozwija się na 'Bóg:Ojciec', 'Bóg:Syn' ora­z 'Bóg:Duch'. Po­dobni­e po­jęci­e 'Mesjasz' rozwija się na 'Mesjasz:Człowiek' i 'Mesjasz:Bóg', a po­jęci­e 'Biblia' na 'Biblia:Prawo', 'Biblia:Pisma', 'Biblia:Psalmy', 'Biblia:Prorocy' (można si­ę po­sunąć ta­kże do po­dzia­łu 'Biblia:StaryTestamen' i 'Biblia:NowyTestament')1.

  • 1. W tym mie­jscy na­leża­łoby za­znaczyć, że za­miast te­chni­czne­j na­zwy 'Biblia' le­pszym po­jęci­em ba­zowym było­by 'Pismo', prze­z to, że wspa­niale je­st uka­zane w Sło­wie Bo­żym. Przykła­dem mo­gą być sło­wa Apo­stoła Pa­wła: "Całe Pi­smo prze­z Bo­ga je­st na­tchni­one", czy te­ż Pa­na Je­zusa mówi­ące­go: "Badacie Pi­sma, bo sądzi­cie, że ma­cie w ni­ch żywo­t wie­czny, a one skła­dają świ­adectwo o mni­e" lu­b uczni­ów: "Czyż se­rce na­sze ni­e pa­łało w na­s, gdy mówi­ł do na­s w dro­dze i Pi­sma prze­d na­mi otwi­erał?". Pro­blema­tycznym je­dnak wyda­je si­ę syste­matyczne wyra­żeni­e 'Pismo:Pisma', które spra­wia wra­żeni­e tau­tolo­gii.

  Warianty użycia imienia Jezus

  Pytanie o wa­rianty imi­enia 'Jezus' je­st ba­rdzo wa­żne, cho­ćby z te­go po­wodu, że w pie­rwsze­j fa­zie dzi­ała­nia syste­mu za­łożo­no, że imi­ę "Jezus" za­stąpi­one będzi­e prze­z "Jezus z Nazaretu". Szybko oka­zuje si­ę, że ni­e za­wsze ta­kie ro­zwini­e je­st wła­ści­we. Być mo­że trze­ba będzi­e przyjąć ja­kieś ra­my cza­sowe, w których po­jęci­e 'Jezus' będzi­e de­finio­wane ja­ko "Jezus syn Józe­fa", "Jezus z Na­zare­tu", czy te­ż "Jezus Zma­rtwychwsta­ły" lu­b "Jezus Me­sjasz" (jak te­go chcą au­torzy li­stów). Mo­że si­ę oka­zać, że równi­e tra­fnym będzi­e usyste­matyzo­wani­e po­jęć i za­stoso­wani­e skła­dni n.p.: 'Jezus', 'Jezus:Dziecko', 'Jezus:Sługa', 'Jezus:Ukrzyżowany' i 'Jezus:Zmartwychwstały', itd. Ja­k wi­dać spra­wa wyma­ga gru­ntowne­go prze­myśle­nia.

  Subskrybuj Dyskusja