Świadectwa

Świadectwa o Mesjaszu, które ko­nieczni­e na­leży1 lu­b tylko mo­żna2 usyste­matyzo­wać.

Kategoria Źródło Uwagi
A Pismo Święte Co Bóg:Ojciec mówi o Swoim Synu
B Pismo Święte Co Bóg:Syn mówi o so­bie3
C Pismo Święte Co Bóg:Duch mówi o Synu Bożym
D Pismo Święte Co autorzy starotestamentowi mówi­ą o Mesjaszu4
E Pismo Święte Co autorzy nowotestamentowi mówi­ą o Mesjaszu
F Pismo Święte Co współcześni mówią o Mesjaszu5
G Pisma pa­trystyczne6 Co au­torzy pa­trystyczni7 mówi­ą o Mesjaszu
H Pisma re­forma­cyjne8 Co autorzy reformacyjni mówią o Mesjaszu
I Pisma pu­ryta­ński­e9 Co autorzy purytańscy mówią o Mesjaszu
J Pisma uświęceniowe Co autorzy uświęceniowi mówią o Mesjaszu