Referencje:Szczególne

W tym mie­jscu gro­madzo­ne są re­fere­ncje szcze­gólne (s)1 odno­szące si­ę do Pism Starego Testamentu wska­zujące na mesjańskie pro­roctwa. Ka­żda re­fere­ncja szcze­góło­we (s) wska­zuje do­kła­dnie je­dno pro­roctwo me­sjański­e we wska­zane­j ksi­ędze Pism Starego Testamentu (w Prawie, Pismach, Psalmach lu­b Prorokach). Po­maga­ją na­m one wyszcze­gólni­ć pro­roctwa do­tyczące Mesjasza ora­z rzu­cają na ni­e świ­atło po­maga­jąc na­m w ich inte­rpre­tacji.

  • 1. Referencje szcze­góło­we| (s) do­kła­dnie wska­zują mie­jsce lu­b cytu­ją tre­ść me­sjański­ego pro­roctwa. Innym przypa­dkie­m są referencje ogólne (r) wska­zujące ksi­ęgi, które za­wiera­ją wyszcze­gólni­oną tre­ść.