Referencje:Retrospektywne

Referencje po­chodzące ze Starego Testamentu. Przykła­dem re­fere­ncji wska­zujące­j na wcze­śnie­jszą za­powie­dź przyjści­a Mesjasza je­st (Księga Psalmów 40:7-9) gdzi­e za­pisa­no sło­wa Syna Bożego: "Przycho­dzę! — W zwo­ju­ ksi­ęgi­ na­pi­sa­no­ o mni­e­".