Referencje:Ogólne

W tym mie­jscu gro­madzo­ne są re­fere­ncje ogólne (r)1 odno­szące si­ę do Pism Starego Testamentu wska­zujące na mesjańskie pro­roctwa. Ka­żda re­fere­ncja (r) wska­zuje zbi­ór pro­roctw me­sjański­ch, których na­leży si­ę do­maga­ć we wska­zanych ksi­ęga­ch Pism Starego Testamentu (w Prawie, Pismach, Psalmach lu­b Prorokach). Nie­które re­fere­ncje wska­zują na­wet wszystki­ch Proroków lu­b wszystki­e Pisma. Za­leca­jąc na­m, tym sa­mym, ro­zsze­rzeni­e po­szuki­wań.

  • 1. Referencje ogólne (r) wska­zują ksi­ęgi, które za­wiera­ją wyszcze­gólni­oną tre­ść. Innym zu­pełni­e przypa­dkie­m są referencje szczególne (s), które do­kła­dnie wska­zują mie­jsce lu­b cytu­ją tre­ść me­sjański­ego pro­roctwa.