Referencie:Otwarte

Referencje otwa­rte, są to fra­gmenty, które za­chęca­ją na­s do dysku­sji i przyjrze­nia si­ę wska­zanym te­mato­m.

  • Odwołanie do proroka Ozeasza: "wezwałem mojego syna z Egiptu" (Ozeasz 11:1).
  • Odwołanie do proroków, którzy mają zapowiadać, że Mesjasz "będzie na­zwany Nazyrejczykiem", le­cz ni­e zna­jduje­my w Starym Testamencie wzmi­anki o ki­mkolwi­ek z ta­kim przydo­mkie­m, ani te­ż o sa­mym Na­zare­cie.
  • Przypisuje słowa "I wzi­ęli­ trzydzi­e­ści­ sre­brni­ków, ce­nę wyzna­czo­ną za sprze­da­ne­go­ czło­wi­e­ka­, jak go o­sza­co­wa­no­ w I­zra­e­lu­" prorokowi Jeremiaszowi choć zapisał je prorok Zachariasz.(Zachariasza 11:12-13).
  • Uświadamia nam, że w Psalmie 95 słowa Ducha Świętego "Dziś je­śli gło­s je­go usłyszyci­e ni­e zni­eczu­lajci­e se­rc swo­ich" są za­pisa­ne za po­śre­dnictwe­m Da­wida (List do Hebrajczyków 3:78.4:7).
  • Jesteśmy więc wezwani przez Mateusza i apostoła Pawła, aby pochylić się nad tymi miejscami Pisma i po­trakto­wać ja­ko przyczynę za­głębi­enia si­ę w to mesjańskie objawienie.