Prezentacja:Znak sprzeciwu

Tematem pre­zenta­cji je­st nie­zmie­nność Planu Bożego, trwa­łość Bożych za­powie­dzi, wype­łnie­nie pro­roctw za­powia­dających przyjści­e Mesjasza ora­z zna­k, które­go zna­czeni­e wyja­śni­a na­m Pan JezusObjawieniu Jana.

Pre­zenta­cja ta zo­stała przygo­towa­na na VII­I Zja­zd Stu­dentów i Mło­dzie­ży Pra­cujące­j, który odbył si­ę 22–24 wrze­śni­a 2017 w Zbo­rze Chrze­ści­jański­ej Wspólno­ty Zie­lono­świ­ątko­wej w Kło­dzku.