Prezentacja:Ukryte należy do Boga

Prezentacja ro­zwija myśl, która prze­wija si­ę prze­z ca­łe Pismo Święte, że są spra­wy ta­jne i za­kryte, które Bóg:Ojciec obja­wia, tym którzy go mi­łują. Je­dną z za­krytych rze­czy, które próbo­wali zba­dać pro­rocy je­st zba­wieni­e i cie­rpie­nie Mesjasza, innym je­st oso­ba Syna Bożego, które­go po­znaje­my na ka­rtach ca­łego Pisma.

Pre­zenta­cja przygo­towa­na na na­boże­ństwo nie­dzie­lne, które odbyło si­ę, w Zbo­rze ChWZ w Kło­dzku 4 pa­ździ­erni­ka 2017 r.