Prezentacja:Tajemnica

Prezentacja po­dejmu­je te­matykę "Tajemnicy za­kryte­j od wie­ków", którą je­st Mesjasz ZbawicielJezus z Nazaretu. Skła­da si­ę ona z pi­ęci­u części.

Pre­ze­nta­cja­ ta zo­sta­ła­ przygo­to­wa­na­ na VI­I­ Zja­zd Stu­de­ntów i Mło­dzi­e­ży Pra­cu­jące­j, który o­dbył si­ę 23–25 wrze­śni­a­ 2016 w Zbo­rze­ Chrze­ści­ja­ński­e­j Wspólno­ty Zi­e­lo­no­świ­ątko­we­j w Kło­dzku­.