Nowy Testament

Zbiór dwu­dzie­stu sie­dmiu ksi­ąg, na­pisa­nych prze­z ośmi­u lu­b dzi­ewięci­u au­torów mi­ędzy ro­kiem 50 a 95 po Chrystusie w fo­rmie koi­ne języka sta­rogre­ckie­go. Są one ski­erowa­ne do pie­rwszych wspólno­t chrze­ści­jański­ch lu­b osób indywi­dualnych. No­wy Te­stame­nt je­st uwa­żany za je­den z fu­ndame­ntalnych te­kstów dla zro­zumie­nia lu­dzkie­j hi­stori­i. Kszta­łto­wał po­stawy i za­chowa­nia chrze­ści­jan prze­z dwa tysi­ące la­t. Po­zosta­je głównym źródłe­m chrze­ści­jański­ej do­ktryny i etyki.

Księgi Nowego Testamentu:

Kolejność Nazwa księgi Autor Czas powstania Miejsce
01 Ewangelia Mateusza Ewangelista Mateusz Ok. 60 roku Antiochia
02 Ewangelia Marka Ewangelista Marek Ok. 55 roku Rzym
03 Ewangelia Łukasza Ewangelista Łukasz Ok. 60 roku Cezarea
04 Ewangelia Jana Ewangelista Jan Ok. 90 roku Efez
05 Dzieje Apostolskie Ewangelista Łukasz Ok. 63 roku 1
06 List do Rzymian Apostoł Paweł Ok. 57 roku Korynt
07 1 List do Koryntian Apostoł Paweł Ok. 53 roku Efez
08 2 List do Koryntian Apostoł Paweł Ok. 55 roku Macedonia
09 List do Galacjan Apostoł Paweł Ok. 49 roku Antiochia
10 List do Efezjan Apostoł Paweł Ok. 60 roku Rzym (areszt domowy)
11 List do Filipian Apostoł Paweł Ok. 61 roku Rzym (areszt domowy)
12 List do Kolosan Apostoł Paweł Ok. 60 roku Rzym (areszt domowy)
13 1 List do Tesaloniczan Apostoł Paweł Ok. 51 roku Korynt
14 2 List do Tesaloniczan Apostoł Paweł Ok. 51 roku Korynt
15 1 List do Tymoteusza Apostoł Paweł Ok. 64 roku Rzym2
16 2 List do Tymoteusza Apostoł Paweł Ok. 67 roku Rzym (cela śmierci)3
17 List do Tytusa Apostoł Paweł Ok. 64 roku Korynt4
18 List do Filemona Apostoł Paweł Ok. 60 roku Rzym (areszt domowy)
19 List do Hebrajczyków Apostoł Paweł5 Ok. 60 roku 1
20 List Jakuba Jakub Młodszy Ok. 47–49 roku Jerozolima
21 1 List Piotra Apostoł Piotr Ok. 64 roku Rzym
22 2 List Piotra Apostoł Piotr Ok. 67 roku Rzym
23 1 List Jana Apostoł Jan Ok. 90 roku Efez
24 2 List Jana Apostoł Jan Ok. 90 roku Efez
25 2 List Jana Apostoł Jan Ok. 90 roku Efez
26 List Judy Juda Ok. 65 roku Izrael
27 Objawienie Jana Apostoł Jan Ok. 90 roku Wyspa Patmos
  • 1. a. b. Miejsce nieznane za Biblią EIB
  • 2. Rzym lub Filipia za Biblią EIB
  • 3. Miejsce, w którym Apostoł Paweł był przetrzymywany po drugiej rozprawie.
  • 4. Korynt lub Nikiopolis za Biblią EIB
  • 5. Pisarze patrystyczni przypisywali autorstwo Pawłowi, oprócz Tertuliana wskazującego na Barnabę. W okresie reformacji Marcin Luter i Kardynał Kajetan nie uznawali Pawłowego autorstwa.