Mesjasz:Tytuły

Start Testament

Tytuł Opis
Anioł Anioł Pana (JHVH), Anioł Przymierza (Malachiasz 3:1)
Bóg Bóg Mocny (Izajasza 9:5), Bóg z nami zo­bacz Imma­nuel
Cudowny Doradca
Gwiazda "Gwiazda z Jakuba" (4 Mo­jże­szowa 24:17) lu­b "Gwiazda jasna poranna" (Objawienie Ja­na 22:16)
Immanuel U proroka Izajasza czytamy: "Oto panna (dziewica) pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel" (Izajasz 7:14). W języku hebrajskim עמנואל ('immanu 'el) oznacza 'Z nami Bóg' (Ewangelia Mateusza 1:23). Fragmenty Księgi Izajasza mówi­ące o Emmanuelu (Izajasz 6:1–9:6)1 na­zwane są "Księgą Emma­nuela".
Jutrzenka
Król Dawid

Nowy Testament

  • 1. W po­slki­m Sło­wniku Ju­deistycznym po­d ha­słe­m "Izajasza Ksi­ęga" zna­jduje si­ę za­pis, że "Księga Emma­nuela" są to ro­zdzia­ły 1-12 ora­z 28-33 (www.jhi.pl do­stęp 09.11.2017 go­dz. 16:00). Tymcza­sem w Wi­kipe­dii po­d ha­słe­m "Emmanuel" prze­czyta­my, że "Księga Emma­nuela" je­st to fra­gment Ksi­ęgi Iza­jasza 6:1–9:6 (pl.wikipedia.org do­stęp 10.11.2017 go­dz. 8:00).