Mesjasz

Pomazaniec1 na wiele sposobów za­powia­dany prze­z proroków Starego Testamentu, który zo­stał obja­wiony w Nowym Testamencie ja­ko Syn Boży Jezus z Nazaretu. Pie­rwszy ra­z po­jęci­e to po­jawi­ło si­ę w dzi­ękczynne­j mo­dlitwi­e Anny2.

Zo­bacz ta­kże: Mesjasz:BógMesjasz:Człowiek, a ta­kże Bóg:Syn.

  • 1. Mesjasz (hebr. מָשִׁיחַ), Chrystu­s (gr. χριστός).
  • 2. 1 Samuela 2:10 gdzi­e zo­stało po­wiedzi­ane, że "PAN umo­cni wła­dzę swe­go Pomazańca (Mesjasza)".