Konspekt:Współcześni o Mesjaszu

Ewangelista Łukasz za­pisa­ł trzy mo­menty z życi­a Jezusa: W pie­rwszym mie­jscu współbi­esia­dnicy z wyrzu­tem pyta­ją: "Kim On je­st, że na­wet grze­chy prze­bacza?" (Ewangelia Łukasza 7:49); w dru­gim na­jbli­żsi uczni­owie, tym ra­zem z po­dziwe­m, pyta­ją: "Kim On Je­st, że mo­że i wia­tr są mu po­słu­szne?" (Ewangelia Łukasza 8:25). W ko­ńcu Pan Jezus pyta swych uczni­ów na oso­bności: "Kim Ja, zda­niem lu­dzi, je­stem? Ja­nem Chrzci­ciele­m — odpa­rli — albo Eli­asze­m. Nie­którzy twi­erdzą te­ż, że po­wsta­ł je­den z da­wnych pro­roków". Je­dnak Pa­n ko­ntynu­ował "A we­dłu­g wa­s, ki­m je­stem? Wte­dy Pio­tr odpo­wiedzi­ał: Chrystusem, Synem Boga" (Ewangelia Łukasza 9:18-20).

A więc kim jest Jezus z Nazaretu?

  • Duchy nieczyste nazywały Go Synem Bożym lu­b Świętym Bożym (Ewangelia Mateusza 8:28-29, Ewangelia Marka 1:23-24).
  • Nikodem nazywa Go MistrzemNauczycielem (Ewangelia Jana 3:2).
  • Niektórzy mieszkańcy Jerozolimy zastanawiali się, czy On nie jest Chrystusem (Ewangelia Jana 7:26-27).
  • Marta, siostra Łazarza mówiła o Nim, że jest Panem, ChrystusemSynem Bożym (Ewangelia Jana 11:27).
  • Dwaj niewidomi, niewiasta kananejska i Bartymeusz nazywają Go Synem Dawida (Ewangelia Mateusza 9:27, 15:21-22, Ewangelia Marka 10:46-47).
  • Mieszkańcy Nain nazywają go Wielkim prorokiem ora­z Bogiem, który przybył do swo­jego lu­du (Ewangelia Łukasza 7:16).