Konspekt:Nauka o Mesjaszu

Wprowadzenie do nauki o Mesjaszu

Na tym poziomie należy opracować wszystko to, co ułatwi percepcję zagadnienia dotyczącego Pana Jezusa Chrystusa.

  • Cel jaki mamy osiągnąć w ramach nauki o Mesjaszu.
  • Metody poznawania Mesjasza ora­z kwa­lifi­kacje osób za­jmujących si­ę tą te­matyką.
  • Zależności między Bogiem OjcemBogiem Synem.

Podstawy nauki o Mesjaszu

Czyli to co powinniśmy wiedzieć i zrozumieć o Synu Bożym na po­dsta­wie Nowego Testamentu.

  • Sześć podstawowych nauk o Mesjaszu (List do Hebrajczyków 6:1-2): o odwróce­niu si­ę od ma­rtwych uczynków, o wie­rze w Bo­ga, o chrzci­e, o wkła­dani­u rąk, o zma­rtwychwsta­niu, o sądzi­e wie­cznym.
  • Cztery głębokie nauki o Mesjaszu, które je­st ci­ężko przyjąć, a są one po­dsta­wą nau­ki apo­stolski­ej (List do He­brajczyków 5:11). Są to nau­ki: o po­słu­szeństwi­e, o cie­rpie­niu, o spra­wiedli­wości i o do­skona­łości (List do He­brajczyków 5:8-9; 5:13; 6:1).