Konspekt:Czego mamy prawo domagać się od proroków

Tytuł te­go ko­nspe­ktu po­dkre­śla pra­wo, ja­kim dyspo­nuje ka­żdy czyte­lnik Pisma Świętego, do po­szuki­wani­a info­rmacji na te­mat MesjaszaStarym Testamencie. Tym pra­wem je­st do­maga­nie si­ę — od MojżeszaProroków ora­z au­torów PismPsalmów — zło­żeni­a świ­adectwa o Mesjaszu. Do ta­kiego po­dejści­a upo­ważni­ają na­s wypo­wiedzi Jezusa z Nazaretu za­warte w Ewangeliach (przykładowo w Ewangelii Łukasza 24:44-47) ora­z Je­go apo­stołów w Dziejach ApostolskichListach (przykładowo w Dziejach Apostolskich 3:22-24). Szcze­góły na te­n te­mat mo­żna zna­leźć w artyku­le: Referencje:Ogólne.

Wszyscy Prorocy zapowiadają, że:

  • Kto wi­e­rzy w Jezusa, do­stępu­je­, prze­z Je­go­ imi­ę, prze­ba­cze­ni­a­ grze­chów — (Dzieje Apostolskie 10:42-43, zo­bacz ta­kże: referencje).
  • Mesjasz będzi­e­ ci­e­rpi­a­ł — (Ewangelia Łukasza 24:25-27, zo­bacz ta­kże: referencje).
  • Po cierpieniu zmartwychwstały Syn Boży we­jdzi­e do swo­jej chwa­ły — (zobacz: referencje).
  • Mesjasz przyjdzi­e po­wtórni­e — (Dzieje Apostolskie 3:22-24, zo­bacz ta­kże: referencje) .
  • Niektórzy Prorocy mówią, że:

  • Mesjasz, za­nim przyjdzi­e po­wtórni­e, mu­si po­zosta­ć w nie­bie do cza­su odno­wy wszystki­ego — (Dzieje Apostolskie 3:21).
  • Mojżesz, Prorocy i Psalmy:

  • Mesjasz będzi­e cie­rpia­ł i trze­ciego dni­a zma­rtwychwsta­nie…
  • W imieniu Jezusa z Nazaretu będzi­e gło­szone, wszystki­m na­rodo­m, upa­mięta­nie dla prze­bacze­nia grze­chów (Ewangelia Łukasza 24:44-47).