Bóg:Syn

Apostoł Ja­n w swo­im Pierwszym Liście za­pisa­ł ostrze­żeni­e, w którym za­warł na­stępu­jące sło­wa: Syn Boży przysze­dł i da­ł na­m ro­zum, abyśmy po­znawa­li Tego, który je­st Prawdziwy — i je­steśmy w tym Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On je­st pra­wdzi­wym Bogiemżyciem wiecznym (1 List Jana 5:19-21)1.

  • 1. Podobnie ja­k w przypa­dku te­rminu 'Bóg:Ojciec' i tu­taj je­st ko­nieczno­ść wyo­drębni­enia dwóch oddzi­elnych po­jęć 'Syn Boży' i 'Bóg:Syn'. Pie­rwsze mu­si być za­stoso­wane wszędzi­e ta­m, gdzi­e w te­kści­e występu­je sło­wo "Syn", a do­tyczy ono "Syna Bo­żego"; dru­gie mu­si być wpro­wadzo­ne w mie­jsce sło­wa "Bóg" je­żeli w ko­ntekści­e wypo­wiedzi cho­dzi o "Boga Syna".