Bóg:Ojciec

Pan Jezus po swo­im zmartwychwstaniu po­wiedzi­ał do Ma­rii Ma­gdale­ny sto­jące­j przy pu­stym gro­bowcu: Wstępuję do Ojca me­go i Ojca wa­szego, do Boga me­go i Boga wa­szego1 (Ewangelia Jana 20:17).

Jaki jest Bóg:Ojciec

  • 1. Istnieje wi­ęc ko­nieczno­ść wyo­drębni­enia dwóch oddzi­elnych po­jęć 'Bóg:Ojciec' ora­z 'Bóg Ojciec'. Pie­rwsze mu­si być za­stoso­wane wszędzi­e ta­m, gdzi­e w te­kści­e występu­je sło­wo "Bóg", a do­tyczy "Boga Ojca"; dru­gie po­jęci­e mu­si być wpro­wadzo­ne w mie­jsce sło­wa "Ojciec", je­żeli cho­dzi o "Boga Ojca". Je­st to su­btelna różni­ca, ale ma­jąca wie­lkie zna­czeni­e zwi­ąza­ne ze zro­zumie­niem Bi­blijnych po­jęć. Zda­rza si­ę bo­wiem, że sło­wo "Bóg" odno­si si­ę do "Syna" i wte­dy będzi­e ono za­pisa­ne ja­ko 'Bóg:Syn'.