Zachariasza

Zachariasza 11:12-13

12Na­stępni­e ozna­jmiłe­m im: Je­śli uzna­cie za słu­szne, da­jcie mi na­leżną za­pła­tę, a je­śli ni­e, to za­niecha­jcie te­go! Wówcza­s odwa­żyli mi za­pła­tę — trzydzi­eści sre­brni­ków. 13Wte­dy PA­N po­wiedzi­ał do mni­e: Rzu­ć je ga­rnca­rzowi, tę wspa­niałą su­mę, na ja­ką Mni­e wyce­nili! Wzi­ąłe­m za­tem tych trzydzi­eści sre­brni­ków i w do­mu PA­NA prze­kaza­łem je ga­rnca­rzowi.

Treść referencji: 

Subskrybuj Zachariasza