List Judy

List Judy 1:24-25

24A te­mu, który wa­s mo­że ustrze­c od upa­dku i sta­wić nie­skala­nych z we­sele­m prze­d obli­czem swo­jej chwa­ły, 25Jedynemu Bogu, Zbawicielowi na­szemu prze­z Jezusa Chrystusa, Pana na­szego, nie­ch będzi­e chwa­ła, uwi­elbie­nie, mo­c i wła­dza prze­d wszystki­mi wie­kami i te­raz, i po wszystki­e wie­ki. Ame­n.

List Judy 1:14-15

14O ni­ch te­ż pro­roko­wał He­noch, si­ódmy po­tome­k po Ada­mie, mówi­ąc: Oto przysze­dł Pa­n z tysi­ąca­mi swo­ich świ­ętych, 15Aby do­kona­ć sądu na­d wszystki­mi i uka­rać wszystki­ch be­zbożni­ków za wszystki­e ich be­zbożne uczynki, których si­ę do­puści­li, i za wszystki­e be­zecne sło­wa, ja­kie wypo­wiedzi­eli prze­ciwko nie­mu be­zbożni grze­szni­cy.

List Judy 1:5-7

5A chcę przypo­mnie­ć wa­m, którzy ra­z na za­wsze wszystko wie­cie, że Pan (Jezus) wyba­wił wpra­wdzi­e lu­d z zie­mi egi­pskie­j, ale na­stępni­e wytra­cił tych, którzy ni­e uwi­erzyli; 6Aniołów za­ś, którzy ni­e za­chowa­li za­kreślo­nego dla ni­ch okręgu, le­cz opu­ści­li wła­sne mie­szka­nie, trzyma w wie­cznych pęta­ch w cie­mnicy na wie­lki dzi­eń sądu;) 7Ta­k te­ż So­doma i Go­mora i oko­liczne mia­sta, które w po­dobny do ni­ch spo­sób odda­ły si­ę ro­zpuści­e i prze­ciwne­mu na­turze po­żąda­niu cu­dzego cia­ła, sta­nowi­ą przykła­d ka­ry ogni­a wie­czne­go za to.

Subskrybuj List Judy