List Jakuba

List Jakuba 5:14-15

14Cho­ruje kto mi­ędzy wa­mi? Nie­ch przywo­ła sta­rszych zbo­ru i niech si­ę mo­dlą na­d ni­m, na­maści­wszy go oli­wą w imieniu Pańskim. 15A mo­dlitwa płynąca z wia­ry uzdro­wi cho­rego i Pan go po­dźwi­gnie; je­żeli za­ś do­puści­ł si­ę grze­chów, będą mu odpu­szczo­ne.

List Jakuba 5:11

11Oto za bło­gosła­wionych uwa­żamy tych, którzy wytrwa­li. Słysze­liści­e o wytrwa­łości Jo­ba i oglądaliście za­kończe­nie, które zgo­towa­ł Pan, bo wie­lce litościwymiłosierny je­st Pa­n.

List Jakuba 5:9

9Ni­e na­rzeka­jcie, bra­cia, je­dni na dru­gich, abyści­e ni­e byli sądze­ni; oto Sędzia ju­ż u drzwi sto­i.

List Jakuba 5:8

8Bądźci­e i wy cie­rpli­wi, umo­cnijci­e se­rca swo­je, bo przyjście Pana je­st bli­skie.

List Jakuba 4:15

15Za­miast te­go, wi­nniści­e mówi­ć: Jeżeli Pan ze­chce, będzi­emy żyli i zro­bimy to lu­b owo.

List Jakuba 1:18

18Gdy ze­chcia­ł, zrodził na­s prze­z Słowo prawdy, abyśmy byli nie­jako pie­rwszym za­rodki­em je­go stwo­rzeń.

List Jakuba 1:17

17Wsze­lki da­tek do­bry i wsze­lki da­r do­skona­ły zstępu­je z góry od Ojca światłości; u nie­go ni­e ma ża­dnej odmi­any ani na­wet chwi­lowe­go za­ćmie­nia.

Subskrybuj List Jakuba