List do Tytusa

List do Tytusa 1:2-3

2w na­dzie­i życi­a wie­czne­go — które wie­rny swo­im sło­wom Bóg obi­ecał prze­d wie­kami, 3a we wła­ści­wym cza­sie obja­wił w Sło­wie, po­wierzo­nym mi do gło­szeni­a z ro­zkazu Bo­ga, na­szego Zba­wcy.

Treść referencji: 

List do Tytusa 1:2-3

2W na­dzie­i żywo­ta wie­czne­go, przyo­bieca­nego prze­d da­wnymi wie­kami prze­z pra­wdomówne­go Bo­ga, 3A obja­wione­go we wła­ści­wym cza­sie w Sło­wie zwi­asto­wani­a, które zo­stało mi po­wierzo­ne z ro­zkazu Bo­ga, Zba­wicie­la na­szego,

Subskrybuj List do Tytusa