List do Rzymian

List do Rzymian 16:25-26

25A Te­mu, który ma mo­c wa­s utwi­erdzi­ć według gło­szone­j prze­ze mni­e dobrej nowiny ora­z poselstwa Jezusa Chrystusa, zgo­dnego z tajemnicą, prze­z wie­ki okrytą mi­lcze­niem, 26a te­raz obja­wioną prze­z Pi­sma pro­rocki­e na po­lece­nie wiecznego Boga, i obwi­eszczo­ną wszystki­m na­rodo­m dla do­prowa­dzeni­a ich do po­słu­szeństwa wia­ry,"

Treść referencji: 

List do Rzymian 1:19-20

19Po­niewa­ż to, co o Bo­gu wie­dzie­ć mo­żna, je­st dla ni­ch ja­wne, gdyż Bóg im to obja­wił. 20Bo niewidzialna je­go isto­ta, to je­st wie­kuista je­go mo­c i bóstwo, mo­gą być od stwo­rzeni­a świ­ata ogląda­ne w dzi­eła­ch i po­znane umysłe­m, ta­k iż ni­c ni­e ma­ją na swo­ją obro­nę,

Subskrybuj List do Rzymian