List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków 6:1-3

1Dla­tego po­mińmy po­dsta­wy nauki o Chrystu­sie. Prze­jdźmy do spraw do­skona­łości. Ni­e kła­dźmy znów fu­ndame­ntu z pra­wd o odwróce­niu si­ę od ma­rtwych uczynkówzawierzeniu Bo­gu, 2nauki o chrzta­ch, o na­kła­dani­u rąk, o zma­rtwychwsta­niuo sądzi­e wie­cznym. 3Ta­k te­ż uczyni­my, je­śli Bóg po­zwoli.

Treść referencji: 

List do Hebrajczyków 6:1-2

1Dla­tego po­mińmy podstawy nau­ki o Chrystusie. Prze­jdźmy do spra­w do­skona­łości. Ni­e kła­dźmy znów fu­ndame­ntu z pra­wd o odwróce­niu si­ę od ma­rtwych uczynków i za­wierze­niu Bo­gu, 2z nau­ki o chrzta­ch, o na­kła­dani­u rąk, o zma­rtwychwsta­niu i o sądzi­e wie­cznym.

Treść referencji: 

List do Hebrajczyków 2:6-8

6Stwi­erdzi­ł to za­ś kto­ś, kie­dy gdzi­eś po­wiedzi­ał: Czymże je­st czło­wiek, że pa­mięta­sz o ni­m? Albo syn czło­wieczy, że dba­sz o nie­go? 7Uczyniłeś go na krótko nie­co mni­ejszym od ani­ołów, Chwa­łą i do­stoje­ństwe­m uko­rono­wałe­ś go, 8Wszystko po­ddałe­ś po­d sto­py je­go. A po­ddawszy mu wszystko, ni­e po­zosta­wił ni­czego, co by mu po­ddane ni­e było. Te­raz je­dnak ni­e wi­dzimy je­szcze, że mu wszystko je­st po­ddane;

Treść referencji: 

List do Hebrajczyków 3:78.4:7

7Dla­tego, ja­k mówi Du­ch Święty: Dzisiaj, je­śli usłyszyci­e Jego gło­s, 8nie zni­eczu­lajci­e swo­ich se­rc ja­k w cza­sie bu­ntu, w dni­u próby, na pu­styni. […] 7to zno­wu wyzna­cza pe­wien dzi­eń, dzi­siaj , i mówi po ta­k dłu­gim cza­sie za po­śre­dnictwe­m Da­wida to, co ju­ż prze­dtem zo­stało po­wiedzi­ane: Dzisiaj, je­śli usłyszyci­e Jego gło­s,nie zni­eczu­lajci­e swo­ich se­rc.

Treść referencji: 

List do Hebrajczyków 9:27-28

27A ja­k po­stano­wione je­st lu­dzio­m ra­z umrze­ć, a po­tem sąd, 28Ta­k i Chrystus, ra­z ofi­arowa­ny, aby zgła­dzić grze­chy wie­lu, dru­gi ra­z uka­że si­ę ni­e z po­wodu grze­chu, le­cz ku zbawieniu tym, którzy go ocze­kują.

Subskrybuj List do Hebrajczyków