List do Efezjan

List do Efezjan 1:7-10

7W Ni­m ma­my odku­pieni­e prze­z Je­go kre­w, prze­bacze­nie upa­dków we­dłu­g ogro­mu Je­go ła­ski. 8Tej ła­ski ho­jnie na­m udzi­elił we wsze­lkie­j mądro­ści i zro­zumie­niu, 9gdy na­m ozna­jmił ta­jemni­cę swo­jej wo­li zgo­dnie ze swym życze­niem, które w Ni­m wyra­ził. 10Uczyni­ł to ze względu na pla­n obe­jmujący pe­łni­ę cza­sów, a zmi­erza­jący do po­łącze­nia w Chrystu­sie wszystki­ego — te­go, co w nie­bie, i te­go, co na zie­mi.

Treść referencji: 

Subskrybuj List do Efezjan