Księga Psalmów

Księga Psalmów 40:7-9

7Ni­e zna­lazłe­ś przyje­mności w ofi­arach ani da­rach — Przygo­towa­łeś mi cia­ło; Ni­e za­leża­ło Ci na ca­łopa­leni­u ani na ofi­erze za grze­ch. 8Oznajmiłem za­tem: Przycho­dzę! — W zwo­ju ksi­ęgi na­pisa­no o mni­e — 9Pragnę czyni­ć Twą wo­lę, mój Bo­że, Two­je Pra­wo tkwi głębo­ko w mym wnętrzu.

Treść referencji: 

Księga Psalmów 45:7-8

7Tron twój, Boże, trwa na wie­ki wie­ków; Be­rłe­m spra­wiedli­wym je­st be­rło króle­stwa twe­go. 8Miłujesz spra­wiedli­wość, a nie­nawi­dzisz be­zpra­wia; Dla­tego pomazał cię Bóg... twój Bóg Ole­jkie­m we­sela ja­k ża­dnego to­warzysza twe­go.

Subskrybuj Księga Psalmów