Jonasza

Księga Jonasza 1:8-9

8Wte­dy rze­kli do nie­go: Po­wiedzże na­m, z czyje­j wi­ny spa­dło na na­s to nie­szczęści­e, ja­kie je­st two­je rze­miosło, skąd po­chodzi­sz, ja­ki je­st twój kra­j i z które­go lu­du je­steś? 9I odpo­wiedzi­ał im: Je­stem He­brajczyki­em, czczę Pa­na, Bo­ga nie­bios, który stwo­rzył mo­rze i ląd.

Subskrybuj Jonasza