Ewangelia Mateusza

Ewangelia Mateusza 17:5

5Po­dcza­s gdy wypo­wiada­ł te sło­wa, okrył ich świ­etli­sty obło­k, a z obło­ku ro­zległ si­ę gło­s: To je­st mój uko­chany Syn, źródło mo­jej ra­dości. Słu­chajci­e Go!

Ewangelia Mateusza 12:18

18Oto mój Sługa, które­go wybra­łem. Mój Uko­chany. Sta­ł si­ę On źródłe­m ra­dości mo­jej du­szy. Złożę na Ni­m mo­jego Ducha i On ogło­si na­rodo­m spra­wiedli­we pra­wa.

Ewangelia Mateusza 12:16-21

16Na­kazywa­ł im je­dnak, by ni­e czyni­li wo­kół Nie­go ro­zgło­su. 17W te­n spo­sób wype­łni­ło si­ę to, co zo­stało po­wiedzi­ane prze­z pro­roka Iza­jasza: 18Oto mój Sługa, które­go wybra­łem. Mój Ukochany. Sta­ł si­ę On źródłem radości mo­jej du­szy. Zło­żę na Ni­m mo­jego Du­cha i On ogło­si na­rodo­m spra­wiedli­we pra­wa. 19Nie będzi­e to­czył spo­rów i ni­e będzi­e krzycza­ł. Ni­kt na uli­cach ni­e usłyszy Je­go gło­su. 20Trzciny na­dła­mane­j ni­e do­łami­ei tlące­go si­ę kno­ta ni­e do­gasi, do­póki ni­e do­prowa­dzi do zwyci­ęstwa spra­wiedli­wości. 21W Je­go imi­eniu na­rody będą po­kła­dać na­dzie­ję.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 11:5-6

4Idźci­e i do­nieści­e Ja­nowi — odpo­wiedzi­ał im Je­zus — o tym, co wi­dzici­e i słyszyci­e: 5Niewidomi odzysku­ją wzro­k, ku­lejący cho­dzą, trędo­waci do­znają oczyszcze­nia, głu­si słyszą, uma­rli zma­rtwychwsta­ją, a ubo­gim gło­szona je­st do­bra no­wina.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 8:16-17

16Wra­z z na­stani­em wie­czoru przypro­wadzo­no do Nie­go wie­lu opęta­nych. On za­ś swo­im sło­wem wygna­ł du­chy i uzdro­wił wszystki­ch, którym co­ś do­lega­ło. 17W te­n spo­sób spe­łni­ło si­ę to, co zo­stało po­wiedzi­ane prze­z pro­roka Iza­jasza: On wzi­ął na­sze sła­bości­i po­niósł ci­ęża­r na­szych cho­rób.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 4:13-16

13Po opu­szcze­niu za­ś Na­zare­tu za­mieszka­ł w Ka­farna­um, na­d mo­rzem, w gra­nica­ch Za­bulo­na i Ne­ftale­go. 14W te­n spo­sób wype­łni­ły si­ę sło­wa pro­roka Iza­jasza: 15Zie­mia Ze­bulo­na i zie­mia Na­ftale­go, dro­ga mo­rska, Za­jorda­nie, Ga­lile­a po­gan — 16lud tkwi­ący w cie­mności zo­baczył wie­lkie światło, które wze­szło mie­szka­ńco­m mro­czne­j kra­iny śmi­erci.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 2:4-6

4Zgro­madzi­ł (Herod) za­tem wszystki­ch arcyka­pła­nów ora­z zna­wców Pra­wa i za­czął ich wypytywa­ć, gdzie mia­ł si­ę uro­dzić Chrystus. 5W Be­tleje­m Ju­dzki­m — odpo­wiedzi­eli — zgo­dnie ze sło­wami pro­roka: 6I ty, Be­tleje­m, zie­mio ju­dzka, wca­le ni­e je­steś osta­tnie wśród ksi­ążęcych mia­st Ju­dy, bo z cie­bie wyjdzi­e władca, który będzi­e Pa­sterz|pasł]] mój lu­d Izra­ela.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 9:13

13Idźci­e i nau­czci­e si­ę, co to zna­czy: Mi­łosi­erdzi­a chcę, a ni­e ofi­ary. Nie przysze­dłe­m bo­wiem wzywa­ć spra­wiedli­wych, le­cz grze­szni­ków.

Ewangelia Mateusza 27:7-9

7Po na­radzi­e wi­ęc na­byli za ni­e po­le ga­rnca­rza na cme­ntarz dla cu­dzozi­emców. 8Dla­tego owo po­le na­zywa si­ę do dni­a dzi­siejsze­go Po­lem Krwi. 9Wte­dy si­ę wypełniło, co było po­wiedzi­ane prze­z pro­roka Je­remia­sza w sło­wach: I wzi­ęli trzydzi­eści sre­brni­ków, ce­nę wyzna­czoną za sprze­dane­go czło­wieka, ja­k go osza­cowa­no w Izra­elu.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 2:22-23

22Je­dnak za­niepo­koiła go (Józefa) wie­ść, że w Ju­dei, ja­ko na­stępca He­roda, pa­nuje je­go syn Arche­laos. To go zni­echęci­ło do uda­nia si­ę w ta­mte stro­ny. Ostrze­żony we śni­e, odsze­dł w oko­lice Ga­lile­i, 23gdzi­e osiedlił si­ę w Na­zare­cie. W te­n spo­sób wype­łni­ły si­ę za­powie­dzi pro­roków, że Jezus będzi­e na­zwany Nazaretańczykiem.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 26:55-56

55Na­stępni­e Jezus zwróci­ł si­ę do przybyłych: Wyszli­ści­e po Mni­e z mie­czami i ki­jami — ja­k po zbójcę. Co­dzie­nnie sia­dywa­łem w świ­ątyni i nau­czałe­m. Ta­m ni­e schwyta­liści­e Mni­e. 56Ale to wszystko sta­ło si­ę po to, aby spe­łni­ły si­ę pi­sma Proroków. Wte­dy wszyscy uczni­owie opu­ści­li go i uci­ekli.

Treść referencji: 

Ewangelia Mateusza 23:8-10

8Ale wy ni­e po­zwala­jcie si­ę na­zywa­ć Ra­bbi, bo jeden tylko je­st - Nau­czyci­el wa­sz, Chrystu­s, a wy wszyscy je­steści­e bra­ćmi. 9Ni­kogo te­ż na zie­mi ni­e na­zywa­jcie ojce­m swo­im; albo­wiem je­den je­st Ojci­ec wa­sz, Te­n w nie­bie. 10Ani ni­e po­zwala­jcie si­ę na­zywa­ć prze­wodni­kami, gdyż jeden je­st prze­wodni­k wa­sz, Chrystu­s.

Ewangelia Mateusza 15:21-22

21I wysze­dłszy sta­mtąd, uda­ł si­ę Je­zus w oko­lice Tyru i Sydo­nu. 22I oto nie­wiasta ka­nane­jska, wysze­dłszy z ta­mtych stro­n, wo­łała, mówi­ąc: Zmi­łuj si­ę na­de mną, Panie, Synu Dawida! Córka mo­ja je­st okru­tnie dręczo­na prze­z de­mona.

Ewangelia Mateusza 8:28-29

28A gdy przybył na dru­gą stro­nę, do kra­iny Ga­dare­ńczyków, za­biegli mu dro­gę dwa­j opęta­ni, wycho­dzący z gro­bów, ba­rdzo gro­źni, ta­k iż ni­kt ni­e mógł prze­chodzi­ć tą dro­gą. 29I po­częli krzycze­ć tymi sło­wy: Cóż my ma­my z to­bą, Synu Bo­ży? Przysze­dłe­ś tu prze­d cza­sem dręczyć na­s?

Subskrybuj Ewangelia Mateusza