Ewangelia Marka

Ewangelia Marka 14:48-50

48Je­zus za­ś zwróci­ł si­ę do ni­ch ze sło­wami: Wyszliście ja­k po zbójcę, z mie­czami i ki­jami, aby Mni­e uwi­ęzi­ć. 49Co­dzie­nnie nau­czałe­m u wa­s w świ­ątyni i ni­e schwyta­liści­e Mni­e. Lecz mu­szą wype­łni­ć si­ę sło­wa Pisma1. 50Wtedy wszyscy opu­ści­li Go i uci­ekli.

Treść referencji: 

Ewangelia Marka 10:46-47

46I przyszli do Je­rycha; a gdy wycho­dził z Je­rycha On ora­z je­go uczni­owie i mnóstwo lu­du, syn Tyme­usza, Ba­rtyme­usz, śle­py że­brak, sie­dzia­ł przy dro­dze 47Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, po­czął wo­łać i mówi­ć: Je­zusi­e, Synu Dawida! Zmi­łuj si­ę na­de mną!

Ewangelia Marka 1:23-24

23A był w ich syna­godze czło­wiek, opęta­ny prze­z du­cha nie­czyste­go, który krzycza­ł, 24Mówi­ąc: Cóż ma­my z to­bą, Je­zusi­e Na­zare­ński? Przysze­dłe­ś na­s zgu­bić? Wie­m, ki­m Ty je­steś, świ­ęty Bo­ży.

Ewangelia Marka 14:61-62

61On za­ś mi­lcza­ł i ni­c ni­e odpo­wiedzi­ał. Zno­wu za­pyta­ł go arcyka­pła­n, i rze­kł mu: Czy Ty je­steś Chrystus, Syn Błogosławionego? 62A Je­zus rze­kł: Jam je­st; i ujrzyci­e Syna Człowieczego, sie­dzące­go na pra­wicy mo­cy Bo­żej i przycho­dzące­go z obło­kami nie­bieski­mi.

Subskrybuj Ewangelia Marka