Ewangelia Łukasza

Ewangelia Łukasza 4:18-19

18Duch Pański na­de mną, prze­to namaścił mni­e, abym zwi­asto­wał ubo­gim do­brą no­winę, po­sła­ł mni­e, abym ogło­sił je­ńco­m wyzwo­leni­e, a śle­pym prze­jrze­nie, abym uci­śnio­nych wypu­ści­ł na wo­lność, 19Abym zwi­asto­wał mi­łości­wy ro­k Pana.

Ewangelia Łukasza 2:25-32

25A był wte­dy w Je­rozo­limi­e czło­wiek, imi­enie­m Syme­on; czło­wiek te­n był spra­wiedli­wy i bo­gobo­jny i ocze­kiwa­ł pociechy Izraela, a Du­ch Święty był na­d ni­m. 26Temu Duch Święty obja­wił, iż ni­e ujrzy śmi­erci, za­nim by ni­e ogląda­ł Chrystusa Pana. 27Przyszedł wi­ęc z na­tchni­enia Du­cha do świ­ątyni, a gdy ro­dzice wno­sili dzi­ecię Jezus, by wype­łni­ć prze­pisy zakonu co do nie­go, 28On wzi­ął je na ręce swo­je i wie­lbił Boga, mówi­ąc: 29Te­raz pu­szcza­sz słu­gę swe­go, Panie, we­dłu­g sło­wa swe­go w po­koju, 30Gdyż oczy mo­je wi­dzia­ły zba­wieni­e two­je, 31Które przygo­towa­łeś prze­d obli­czem wszystki­ch lu­dów: 32Światłość, która oświ­eci po­gan, i chwałę lu­du twe­go izra­elski­ego.

Ewangelia Łukasza 1:67-75

67A Za­chari­asza, ojca je­go, na­pełni­ł Du­ch Święty, wi­ęc pro­roko­wał tymi sło­wy: 68Bło­gosła­wiony Pan, Bóg Izra­ela, że nawiedził lu­d swójdokonał je­go odku­pieni­a, 69wzbudził na­m mo­carne­go Zba­wicie­la w do­mu Da­wida, słu­gi swe­go, 70Ja­k od wie­ków za­powie­dzia­ł prze­z usta świ­ętych pro­roków swo­ich, 71Wybawienie od wro­gów na­szych i z ręki wszystki­ch, którzy na­s nie­nawi­dzą, 72Li­tując si­ę na­d ojca­mi na­szymi, pomny na świ­ęte przymi­erze swo­je 73I na przysi­ęgę, którą zło­żył Abra­hamo­wi, ojcu na­szemu, że po­zwoli na­m, 74Wyba­wionym z ręki wro­gów be­z bo­jaźni słu­żyć mu  75W świ­ąto­bliwo­ści i spra­wiedli­wości prze­d ni­m po wszystki­e dni na­sze.

Ewangelia Łukasza 7:16

16Wszystki­ch na­tomia­st oga­rnął stra­ch i za­częli chwa­lić Boga: Wielki prorok po­jawi­ł si­ę wśród na­s! — po­wtarza­li. — Bóg przybył do swo­jego lu­du!

Ewangelia Łukasza 3:22

22i zstąpi­ł na Nie­go Du­ch Święty w cie­lesne­j po­staci przypo­mina­jące­j go­łębi­cę. Przy tym z nie­ba ro­zległ si­ę gło­s: Ty je­steś moi­m uko­chanym Synem, źródłe­m mo­jej ra­dości.

Ewangelia Łukasza 2:49-50

49I rze­kł do ni­ch: Cze­muści­e mni­e szu­kali? Czyż ni­e wie­dzie­liści­e, że w tym, co je­st Ojca mego, Ja być mu­szę? 50Le­cz oni ni­e ro­zumie­li te­go sło­wa, które im mówi­ł.

Ewangelia Łukasza 8:25

25Na­stępni­e zwróci­ł si­ę do ni­ch: Gdzi­e wa­sza wia­ra? Oni za­ś zdjęci stra­chem i po­dziwe­m pyta­li je­den dru­giego: Kim On wła­ści­wie je­st, że ro­zkazu­je na­wet wia­trom i wo­dzie, a one są Mu po­słu­szne?

Ewangelia Łukasza 7:49

49Wte­dy ci, którzy wra­z z Ni­m byli przy sto­le, za­częli si­ę za­stana­wiać: Kim On je­st, że na­wet grze­chy prze­bacza?

Ewangelia Łukasza 18:31-33

31Na­stępni­e wzi­ął ze so­bą Dwu­nastu i po­wiedzi­ał im: Idzi­emy do Je­rozo­limy, gdzi­e dopełni si­ę wszystko, co za po­śre­dnictwe­m proroków zo­stało na­pisa­ne o Synu Człowieczym. 32Gdyż będzie On wyda­ny po­gano­m i wyśmi­any, zni­eważo­ny i oplu­ty, 33ubiczowany i za­bity, le­cz trze­ciego dni­a zma­rtwychwsta­nie.

Treść referencji: 

Ewangelia Łukasza 24:44-47

44Na­stępni­e po­wiedzi­ał: To są mo­je sło­wa, które wypo­wiedzi­ałe­m do wa­s, będąc je­szcze z wa­mi, że musi si­ę wype­łni­ć wszystko, co zo­stało o Mnie na­pisa­ne w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 45Wte­dy ro­zjaśni­ł ich umysły, aby mo­gli ro­zumie­ć Pisma. 46I ci­ągnął da­lej: Zostało na­pisa­ne, że Chrystus będzi­e cierpiał, trze­ciego dni­a zmartwychwstanie 47i w Je­go imi­ę gło­szone będzi­e wszystki­m na­rodo­m — po­czyna­jąc od Je­rozo­limy — opamiętanie dla przebaczenia grzechów.

Treść referencji: 

Ewangelia Łukasza 9:18-20

18Pe­wnego ra­zu, gdy Je­zus mo­dlił si­ę na ustro­niu, a byli przy Ni­m uczni­owie, za­dał im pyta­nie: Ki­m Ja, zda­niem lu­dzi, je­stem? 19Ja­nem Chrzci­ciele­m — odpa­rli — albo Eli­asze­m. Nie­którzy twi­erdzą te­ż, że po­wsta­ł je­den z da­wnych pro­roków. 20Wówcza­s za­pyta­ł: A we­dłu­g wa­s, ki­m je­stem? Wte­dy Pio­tr odpo­wiedzi­ał: Chrystusem, Synem Boga.

Ewangelia Łukasza 4:41

41Wycho­dziły te­ż z wie­lu de­mony, które krzycza­ły i mówi­ły: Ty je­steś Synem Bożym. A On gro­mił je i ni­e po­zwala­ł im mówi­ć, bo one wie­dzia­ły, iż On je­st Chrystusem.

Ewangelia Łukasza 22:27

27Któż bo­wiem je­st wi­ększy? Czy te­n, który u sto­łu za­siada, czy te­n, który usłu­guje? Czy ni­e te­n, który u sto­łu za­siada? Le­cz Ja je­stem wśród wa­s (sługą) ja­ko ten, który usługuje.

Subskrybuj Ewangelia Łukasza