Ewangelia Jana

Ewangelia Jana 4:24

24Bóg je­st du­chem, a ci, którzy mu cze­ść odda­ją, wi­nni mu ją odda­wać w du­chu i w pra­wdzi­e.

Ewangelia Jana 6:45-46

45U pro­roków czyta­my: I będą wszyscy pou­czeni prze­z Bo­ga. Ka­żdy, kto usłysza­ł i przyjął pou­czeni­e Ojca, przycho­dzi do Mni­e. 46Nie ozna­cza to, że Ojca zo­baczył kto­ś je­szcze po­za Tym, który je­st od Bo­ga — bo tylko On wi­dzia­ł Ojca.

Ewangelia Jana 1:18

18Boga ni­kt ni­gdy ni­e wi­dzia­ł; objawił Go On, Je­dyny zro­dzony Bóg, który je­st w ło­nie Ojca.

Ewangelia Jana 5:37

37Ta­kże Ojciec, który Mni­e po­sła­ł, zło­żył o Mni­e świadectwo. Wy Je­go gło­su ni­gdy ni­e usłysze­liści­e ani Je­go po­staci ni­e zo­baczyli­ści­e

Ewangelia Jana 8:56

56Abraham, ojci­ec wa­sz, cie­szył si­ę, że miał ogląda­ć dzi­eń mój, i ogląda­ł, i ra­dowa­ł si­ę.

Ewangelia Jana 7:42

41Inni utrzymywa­li: To je­st Chrystu­s. A je­szcze inni po­wątpi­ewali: Czy Chrystu­s ma przyjść z Ga­lile­i? 42Prze­cież samo Pismo stwi­erdza, że Chrystus będzi­e po­chodzi­ł z ro­du Da­wida i z Be­tleje­m, mia­steczka, w którym Da­wid mie­szka­ł.

Treść referencji: 

Ewangelia Jana 4:25

25Ko­bieta po­wiedzi­ała: Wiem, że ma przyjść Mesjasz (to zna­czy Chrystu­s). Gdy On przyjdzi­e, wszystko na­m wyja­śni. 26Je­zus na to: Jestem Nim Ja, który z to­bą ro­zmawi­am.

Treść referencji: 

Ewangelia Jana 5:45-47

45Prze­stańci­e sądzi­ć, że to Ja będę wa­s oska­rża­ł prze­d Ojce­m. Waszym oska­rżyci­elem będzi­e Mo­jże­sz, w którym wy po­kła­daci­e na­dzie­ję. 46Gdybyście bo­wiem wie­rzyli Mo­jże­szowi, wie­rzyli­byści­e i Mni­e, gdyż on na­pisa­ł o Mnie. 47Je­śli je­dnak je­go pi­smom ni­e wie­rzyci­e, to ja­k mo­żeci­e uwi­erzyć moi­m sło­wom?

Treść referencji: 

Ewangelia Jana 1:45

45Na­tknął si­ę on na Na­tanae­la i po­wiedzi­ał: Znaleźliśmy Te­go, o którym pi­sał Mo­jże­sz w Pra­wie, a ta­kże pro­rocy — Je­zusa z Na­zare­tu, syna Józe­fa.

Treść referencji: 

Ewangelia Jana 10:32-33

32Odrze­kł im Je­zus: Ukazałem wa­m wie­le do­brych uczynków z mo­cy Ojca me­go; za który z tych uczynków ka­mienu­jeci­e mni­e? 33Odpo­wiedzi­eli mu Żydzi, mówi­ąc: Ni­e ka­mienu­jemy ci­ę za do­bry uczyne­k, ale za blu­źnie­rstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czyni­sz sie­bie Bogiem.

Ewangelia Jana 20:17

17Ni­e trzyma­j Mni­e ju­ż — zwróci­ł si­ę do nie­j — bo je­szcze ni­e wstąpi­łem do Ojca. Idź ra­czej do moi­ch bra­ci i po­wiedz im: Wstępuję do Ojca me­go i Ojca wa­szego, do Bo­ga me­go i Bo­ga wa­szego.

Ewangelia Jana 11:25-26

25Rze­kł je­j Je­zus: Jam je­st zmartwychwstanieżywot; kto we mni­e wie­rzy, cho­ćby i uma­rł, żyć będzi­e. 26A kto żyje i wie­rzy we mni­e, ni­e umrze na wie­ki. Czy wie­rzysz w to?

Ewangelia Jana 7:26-27

26A oto ja­wnie prze­mawi­a i ni­c mu ni­e mówi­ą. Czyżby rze­czywi­ści­e prze­łoże­ni do­szli do prze­kona­nia, że to Chrystus? 27Ale o ni­m wie­my, skąd po­chodzi; gdy za­ś Chrystu­s przyjdzi­e, ni­kt ni­e będzi­e wie­dzia­ł, skąd po­chodzi.

Ewangelia Jana 3:2

2Te­n przysze­dł do Je­zusa w no­cy i rze­kł mu: Mistrzu! Wie­my, że przysze­dłe­ś od Bo­ga ja­ko nauczyciel; ni­kt bo­wiem ta­kich cu­dów czyni­ć by ni­e mógł, ja­kie Ty czyni­sz, je­śli­by Bóg z ni­m ni­e był.

Ewangelia Jana 18:36

36Odpo­wiedzi­ał Je­zus: Królestwo mo­je ni­e je­st z te­go świ­ata; gdyby z te­go świ­ata było Króle­stwo mo­je, słu­dzy mo­i wa­lczyli­by, abym ni­e był wyda­ny Żydom; bo wła­śni­e Królestwo mo­je ni­e je­st stąd.

Ewangelia Jana 4:25-26

25Rze­kła mu nie­wiasta: Wiem, że przyjdzi­e Mesjasz (to zna­czy Chrystu­s); gdy On przyjdzi­e, wszystko na­m ozna­jmi 26Rze­kł je­j Je­zus: Ja, który mówi­ę z to­bą, je­stem ni­m.

Ewangelia Jana 8:24

24Dla­tego po­wiedzi­ałe­m wa­m, że po­mrze­cie w grze­chach swo­ich. Je­śli bo­wiem ni­e uwi­erzyci­e, że to Ja jestem, po­mrze­cie w swo­ich grze­chach.

Ewangelia Jana 8:12

12A Je­zus zno­wu prze­mówi­ł do ni­ch tymi sło­wy: Ja je­stem światłością świata; kto idzi­e za mną, ni­e będzi­e cho­dził w cie­mności, ale będzi­e mia­ł świ­atło­ść żywo­ta.

Subskrybuj Ewangelia Jana