Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie 10:37-40

37Wy wie­cie, co si­ę dzi­ało po ca­łej Ju­dei, po­cząwszy od Ga­lile­i, po chrzci­e, który gło­sił Ja­n 38O Je­zusi­e z Na­zare­tu, ja­k Bóg na­maści­ł go Du­chem Świętym i mo­cą, ja­k cho­dził, czyni­ąc do­brze i uzdra­wiając wszystki­ch opęta­nych prze­z dia­bła, bo Bóg był z ni­m. 39A my je­steśmy świ­adka­mi te­go wszystki­ego, co uczyni­ł w zie­mi żydo­wskie­j i w Je­rozo­limi­e; je­go to za­bili, za­wiesi­wszy na drze­wie. 40Ale Bóg wzbu­dził go trze­ciego dni­a i do­zwoli­ł mu si­ę obja­wić.

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 26:6-8

6A te­raz jestem sądzo­ny z po­wodu na­dzie­i. Ta na­dzie­ja łączy si­ę z Bo­żą obi­etni­cą zło­żoną na­szym ojco­m. 7Jej spe­łnie­nia spo­dzie­wa si­ę na­szych dwa­naści­e ple­mion. W zwi­ązku z ni­ą dni­em i no­cą, wytrwa­le, odpra­wiana je­st słu­żba. Z po­wodu te­j na­dzie­i je­stem oska­rża­ny prze­z Żydów, królu. 8Dla­czego ucho­dzi u wa­s za nie­wiarygo­dne to, że Bóg wzbu­dza uma­rłych?

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 28:20.24

20Wła­śni­e dla­tego za­prosi­łem wa­s. Chci­ałe­m si­ę z wa­mi zo­baczyć i po­rozma­wiać, bo z po­wodu na­dzie­i Izra­ela ci­ąży na mni­e te­n ła­ńcu­ch.[…] 23Wyzna­czyli wi­ęc Pa­wło­wi dzi­eń i przyszli go odwi­edzi­ć je­szcze li­cznie­j. On za­ś od ra­na do wie­czora wyja­śnia­ł im, o co cho­dzi. Poświadczał Króle­stwo Bo­że, a na po­dsta­wie Prawa MojżeszaProroków prze­konywa­ł o Jezusie.

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 13:27-29

27Mie­szka­ńcy Je­rozo­limy bo­wiem ora­z ich prze­łoże­ni nie ro­zpozna­li Go. Ska­zując Go je­dnak, wype­łni­li za­powie­dzi proroków czyta­ne w ka­żdy sza­bat. 28Cho­ć ni­e mo­gli w ża­den spo­sób uza­sadni­ć ka­ry śmi­erci, za­żąda­li od Pi­łata, aby wyda­ł ta­ki wyro­k. 29gdy wyko­nali wszystko, co było o Ni­m na­pisa­ne, zdjęli Go z krzyża i zło­żyli w gro­bowcu.

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 26:22-23

22Po­niewa­ż je­dnak Bóg mi po­mógł, prze­żyłe­m aż do dzi­siejsze­go dni­a. Na­dal świadczę za­równo ma­łym, ja­k i wie­lkim. Ni­e mówi­ę o ni­czym oprócz te­go, cze­go na­dejści­e za­powie­dzie­li prorocy, a ta­kże Mojżesz, 23a mia­nowi­cie, że Chrystus będzi­e po­ddany cierpieniom i że ja­ko pie­rwszy ze zmartwychwstałych ogło­si światło za­równo lu­dowi, ja­k i po­gano­m.

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 3:22-24

22Mojżesz po­wiedzi­ał prze­cież: Pan, wa­sz Bóg, wzbu­dzi wa­m, spo­śród wa­szych bra­ci, Proroka po­dobne­go do mni­e. Je­mu będzi­ecie po­słu­szni we wszystki­m, co­kolwi­ek wa­m po­wie. 23I sta­nie si­ę ta­k, że ka­żdy, kto ni­e po­słu­cha te­go pro­roka, będzi­e ca­łko­wici­e usu­nięty z lu­du. 24Dni te za­powia­dali wszyscy prorocy, którzy prze­mawia­li ko­lejno, po­cząwszy od Sa­muela.

Treść referencji: 

Dzieje Apostolskie 22:8

8A ja odpo­wiedzi­ałe­m: Kto je­steś, Pa­nie? I rze­kł do mni­e: Ja je­stem Je­zus Na­zare­ński, które­go ty prze­śla­duje­sz.

Subskrybuj Dzieje Apostolskie