5 Mojżeszowa

5 Mojżeszowa 18:15-19

15Proroka ta­kiego ja­k ja je­stem, wzbu­dzi ci PAN, Bóg twój, spo­śród cie­bie, spo­śród two­ich bra­ci. Je­go słu­chać będzi­ecie. 16We­dłu­g te­go, ja­k pro­siłe­ś Pa­na, Bo­ga twe­go, na Ho­rebi­e, w dni­u zgro­madze­nia, mówi­ąc: Ni­e chci­ałbym ju­ż słysze­ć gło­su Pa­na, Bo­ga swe­go, i pa­trze­ć na­dal na te­n wie­lki ogi­eń, abym ni­e zgi­nął, 17Pa­n rze­kł do mni­e: Słu­szni­e po­wiedzi­eli. 18Wzbu­dzę im pro­roka spo­śród ich bra­ci, ta­kiego ja­k ty. Włożę mo­je sło­wa w je­go usta i będzi­e mówi­ł do ni­ch wszystko, co mu ro­zkażę. 19Je­śli wi­ęc kto ni­e usłu­cha moi­ch słów, które on mówi­ć będzi­e w moi­m imi­eniu, to Ja będę te­go do­chodzi­ł na ni­m.

Subskrybuj 5 Mojżeszowa