2 Mojżeszowa

2 Mojżeszowa 3:11-15

11Mo­jże­sz je­dnak po­wiedzi­ał do Bo­ga: A ki­m ja je­stem? Dla­czego ja mia­łbym iść do fa­raona, by wypro­wadzi­ć synów Izra­ela z Egi­ptu? 12Wte­dy usłysza­ł: Dla­tego, że JESTEM z to­bą — i to będzi­e dla cie­bie zna­kiem, że Ja ci­ę po­sła­łem. Gdy wypro­wadzi­sz te­n lu­d z Egi­ptu, odda­cie cze­ść Bo­gu na te­j górze. 13Le­cz Mo­jże­sz mówi­ł da­lej: Do­brze, przycho­dzę do synów Izra­ela. Mówi­ę: Bóg wa­szych ojców po­sła­ł mni­e do wa­s. A oni pyta­ją: Ja­k On ma na imi­ę? To co im wte­dy po­wiem? 14JESTEM, KTÓRY JE­STEM — po­wiedzi­ał Bóg do Mo­jże­sza. — Ozna­jmisz syno­m Izra­ela: JESTEM po­sła­ł mni­e do wa­s! 15Na­stępni­e Bóg do­dał: Ta­k po­wiesz syno­m Izra­ela: PAN, Bóg wa­szych ojców, Bóg Abra­hama, Bóg Iza­aka i Bóg Ja­kuba po­sła­ł mni­e do wa­s. To je­st mo­je imi­ę na wie­ki — i ta­k będą Mni­e pa­mięta­ć po wszystki­e po­kole­nia.

2 Mojżeszowa 3:13-15

13Mojżesz rze­kł do Boga: Gdy przyjdę do synów izra­elski­ch i po­wiem im: Bóg ojców wa­szych po­sła­ł mni­e do wa­s, a oni mni­e za­pyta­ją, ja­kie je­st imię je­go, to co im ma­m po­wiedzi­eć? 14A Bóg rze­kł do Mo­jże­sza: Jestem, który je­stem. I do­dał: Ta­k po­wiesz do synów izra­elski­ch: "Jestem" (JHVH) po­sła­ł mni­e do wa­s! 15I mówi­ł da­lej Bóg do Mo­jże­sza: Ta­k po­wiesz syno­m izra­elski­m: Pa­n, Bóg ojców wa­szych, Bóg Abra­hama, Bóg Iza­aka i Bóg Ja­kuba po­sła­ł mni­e do wa­s. To je­st imi­ę mo­je na wie­ki i ta­k mni­e na­zywa­ć będą po wszystki­e po­kole­nia.

Subskrybuj 2 Mojżeszowa