2 List Piotra

2 List Piotra 1:17

17Bóg Ojciec bo­wiem obda­rzył Go czci­ą i chwa­łą, gdy w po­tędze swe­go Ma­jesta­tu ski­erowa­ł do Nie­go sło­wa: To je­st mój uko­chany Syn, źródło mo­jej ra­dości.

2 List Piotra 1:21

Albowiem pro­roctwo ni­e przycho­dziło ni­gdy z wo­li lu­dzkie­j, le­cz wypo­wiada­li je lu­dzie Bo­ży, na­tchni­eni Du­chem Świętym

Subskrybuj 2 List Piotra