1 List Jana

1 List Jana 4:20

20Kto twi­erdzi, że ko­cha Boga, a je­dnocze­śni­e nie­nawi­dzi swe­go bra­ta — kła­mie. Bo kto ni­e ko­cha bra­ta, które­go wi­dzi, nie mo­że ko­chać Boga, które­go ni­gdy ni­e zo­baczył.

1 List Jana 4:12

12Boga ni­kt ni­gdy ni­e wi­dzia­ł. Je­śli je­dnak ko­chamy si­ę wza­jemni­e, Bóg trwa w na­s i Je­go mi­łość osi­ągnęła w na­s do­skona­łość.

Subskrybuj 1 List Jana