1 List do Tymoteusza

1 List do Tymoteusza 6:16

16Jedyny nie­śmie­rtelny, żyjący w świ­etle nie­dostępnym, Te­n, którego ni­kt z lu­dzi ni­e wi­dzia­ł i zo­baczyć ni­e je­st w sta­nie. Je­mu nie­ch będzi­e cze­ść i po­tęga — na wie­ki. Ame­n.

1 List do Tymoteusza 6:13-16

13Na­kazu­ję ci w obli­czu Bo­ga, który wszystko ożywi­a, i w obli­czu Chrystusa Je­zusa, który prze­d Po­ncju­szem Pi­łate­m zło­żył wspa­niałe wyzna­nie, 14abyś za­chowa­ł przyka­zani­e be­z ska­zy i za­rzutu, aż do przyjści­a na­szego Pa­na, Je­zusa Chrystu­sa, 15które we wła­ści­wym cza­sie obja­wi Cu­downy, je­dyny Wła­dca, Król królów i Pa­n pa­nów1, 16Je­dyny nie­śmie­rtelny, żyjący w świ­etle nie­dostępnym, Te­n, które­go ni­kt z lu­dzi ni­e wi­dzia­ł i zo­baczyć ni­e je­st w sta­nie. Je­mu nie­ch będzi­e cze­ść i po­tęga — na wie­ki. Ame­n.

Subskrybuj 1 List do Tymoteusza