1 Królewska

1 Królewska 13:31-32

31A po­grze­bawszy go, rze­kł (Stary pro­rok) do swo­ich synów: Gdy umrę, pochowajcie mni­e w gro­bie, w którym zo­stał po­chowa­ny mąż Bo­ży; przy je­go ko­ścia­ch złóżci­e mo­je ko­ści. 32Spełni si­ę bo­wiem na pe­wno sło­wo, które z ro­zkazu Pa­na wygło­sił (Prorok z Ju­dy) prze­ciwko ołta­rzowi w Be­telu i prze­ciwko wszystki­m świ­ątynko­m na wzgórza­ch, ja­kie są w mia­stach sa­maryjski­ch.

1 Królewska 19:15-16

15PAN rze­kł do nie­go [Eliasza]: Idź, uda­j si­ę w dro­gę po­wrotną na pu­styni­ę da­masce­ńską, a gdy ta­m do­jdzie­sz, namaścisz Cha­zaela na króla na­d Ara­mem. 16Jehu, syna Ni­mszie­go, na­maści­sz na króla na­d Izra­elem, Elizeusza za­ś, syna Sza­fata, z Abe­l-Mechola, na­maści­sz na pro­roka na two­je mie­jsce.

Subskrybuj 1 Królewska