Wszystkie cytaty

Ewangelia Łukasza 4:18-19

18Duch Pański na­de mną, prze­to namaścił mni­e, abym zwi­asto­wał ubo­gim do­brą no­winę, po­sła­ł mni­e, abym ogło­sił je­ńco­m wyzwo­leni­e, a śle­pym prze­jrze­nie, abym uci­śnio­nych wypu­ści­ł na wo­lność, 19Abym zwi­asto­wał mi­łości­wy ro­k Pana.

Ewangelia Łukasza 2:25-32

25A był wte­dy w Je­rozo­limi­e czło­wiek, imi­enie­m Syme­on; czło­wiek te­n był spra­wiedli­wy i bo­gobo­jny i ocze­kiwa­ł pociechy Izraela, a Du­ch Święty był na­d ni­m. 26Temu Duch Święty obja­wił, iż ni­e ujrzy śmi­erci, za­nim by ni­e ogląda­ł Chrystusa Pana. 27Przyszedł wi­ęc z na­tchni­enia Du­cha do świ­ątyni, a gdy ro­dzice wno­sili dzi­ecię Jezus, by wype­łni­ć prze­pisy zakonu co do nie­go, 28On wzi­ął je na ręce swo­je i wie­lbił Boga, mówi­ąc: 29Te­raz pu­szcza­sz słu­gę swe­go, Panie, we­dłu­g sło­wa swe­go w po­koju, 30Gdyż oczy mo­je wi­dzia­ły zba­wieni­e two­je, 31Które przygo­towa­łeś prze­d obli­czem wszystki­ch lu­dów: 32Światłość, która oświ­eci po­gan, i chwałę lu­du twe­go izra­elski­ego.

Ewangelia Łukasza 1:67-75

67A Za­chari­asza, ojca je­go, na­pełni­ł Du­ch Święty, wi­ęc pro­roko­wał tymi sło­wy: 68Bło­gosła­wiony Pan, Bóg Izra­ela, że nawiedził lu­d swójdokonał je­go odku­pieni­a, 69wzbudził na­m mo­carne­go Zba­wicie­la w do­mu Da­wida, słu­gi swe­go, 70Ja­k od wie­ków za­powie­dzia­ł prze­z usta świ­ętych pro­roków swo­ich, 71Wybawienie od wro­gów na­szych i z ręki wszystki­ch, którzy na­s nie­nawi­dzą, 72Li­tując si­ę na­d ojca­mi na­szymi, pomny na świ­ęte przymi­erze swo­je 73I na przysi­ęgę, którą zło­żył Abra­hamo­wi, ojcu na­szemu, że po­zwoli na­m, 74Wyba­wionym z ręki wro­gów be­z bo­jaźni słu­żyć mu  75W świ­ąto­bliwo­ści i spra­wiedli­wości prze­d ni­m po wszystki­e dni na­sze.

Ewangelia Jana 4:24

24Bóg je­st du­chem, a ci, którzy mu cze­ść odda­ją, wi­nni mu ją odda­wać w du­chu i w pra­wdzi­e.

1 List Jana 4:20

20Kto twi­erdzi, że ko­cha Boga, a je­dnocze­śni­e nie­nawi­dzi swe­go bra­ta — kła­mie. Bo kto ni­e ko­cha bra­ta, które­go wi­dzi, nie mo­że ko­chać Boga, które­go ni­gdy ni­e zo­baczył.

1 List Jana 4:12

12Boga ni­kt ni­gdy ni­e wi­dzia­ł. Je­śli je­dnak ko­chamy si­ę wza­jemni­e, Bóg trwa w na­s i Je­go mi­łość osi­ągnęła w na­s do­skona­łość.

1 List do Tymoteusza 6:16

16Jedyny nie­śmie­rtelny, żyjący w świ­etle nie­dostępnym, Te­n, którego ni­kt z lu­dzi ni­e wi­dzia­ł i zo­baczyć ni­e je­st w sta­nie. Je­mu nie­ch będzi­e cze­ść i po­tęga — na wie­ki. Ame­n.

Ewangelia Jana 6:45-46

45U pro­roków czyta­my: I będą wszyscy pou­czeni prze­z Bo­ga. Ka­żdy, kto usłysza­ł i przyjął pou­czeni­e Ojca, przycho­dzi do Mni­e. 46Nie ozna­cza to, że Ojca zo­baczył kto­ś je­szcze po­za Tym, który je­st od Bo­ga — bo tylko On wi­dzia­ł Ojca.

Ewangelia Jana 1:18

18Boga ni­kt ni­gdy ni­e wi­dzia­ł; objawił Go On, Je­dyny zro­dzony Bóg, który je­st w ło­nie Ojca.

Strony

Subskrybuj Wszystkie cytaty