Pierwsze doświadczenia

Strona ta wyklu­wa si­ę w ra­mach "Laboratorium W1", a w ca­łości po­świ­ęco­na zo­stała Mesjaszowi Jezusowi z Nazaretu. Szcze­góły o Ni­m mo­żna prze­czyta­ć w notatkach… Być mo­że, w przyszło­ści, uda si­ę je­j na­brać wła­ści­wych kszta­łtów i osi­ągnąć do­jrza­łość, le­cz dzi­siaj sta­wia do­piero nie­śmia­łe kro­ki i zbi­era pie­rwsze do­świa­dcze­nia.