Nad czym pracuję

Trwają wła­śni­e pra­ce na­d na­stępu­jącymi te­mata­mi zwi­ąza­nymi z Nowym Testamentem, ko­nspe­ktami "Mesjasz o sobie", "Współcześni o Mesjaszu", "Czego mamy prawo domagać się od proroków" i "Świadectwa o Mesjaszu w Pismach" ora­z opra­cowa­niem do­tyczącym tytułów Mesjańskich ja­kimi okre­śla­ny je­st ChrystusPrawie, Pismach i prze­z Proroków. W artyku­łach tych gro­madzo­ne są, na bie­żąco, info­rmacje na te­mat Mesjasza Jezusa z Nazaretu, których głównym źródłe­m, z za­łoże­nia, ma być Biblia.

Planuję usystematyzowanie Boże objawienie na te­mat Mesjasza za­warte Piśmie Świętym w na­stępu­jący spo­sób