Prezentacja:Ukryte należy do Boga

Prezentacja ro­zwija myśl, która prze­wija si­ę prze­z ca­łe Pismo Święte, że są spra­wy ta­jne i za­kryte, które Bóg:Ojciec obja­wia, tym którzy go mi­łują. Je­dną z za­krytych rze­czy, które próbo­wali zba­dać pro­rocy je­st zba­wieni­e i cie­rpie­nie Mesjasza, innym je­st oso­ba Syna Bożego, które­go po­znaje­my na ka­rtach ca­łego Pisma.

Pre­zenta­cja przygo­towa­na na na­boże­ństwo nie­dzie­lne, które odbyło si­ę, w Zbo­rze ChWZ w Kło­dzku 4 pa­ździ­erni­ka 2017 r.

Prezentacja:Znak sprzeciwu

Tematem pre­zenta­cji je­st nie­zmie­nność Planu Bożego, trwa­łość Bożych za­powie­dzi, wype­łnie­nie pro­roctw za­powia­dających przyjści­e Mesjasza ora­z zna­k, które­go zna­czeni­e wyja­śni­a na­m Pan JezusObjawieniu Jana.

Pre­zenta­cja ta zo­stała przygo­towa­na na VII­I Zja­zd Stu­dentów i Mło­dzie­ży Pra­cujące­j, który odbył si­ę 22–24 wrze­śni­a 2017 w Zbo­rze Chrze­ści­jański­ej Wspólno­ty Zie­lono­świ­ątko­wej w Kło­dzku.

Nad czym pracuję

Trwają wła­śni­e pra­ce na­d na­stępu­jącymi te­mata­mi zwi­ąza­nymi z Nowym Testamentem, ko­nspe­ktami "Mesjasz o sobie", "Współcześni o Mesjaszu", "Czego mamy prawo domagać się od proroków" i "Świadectwa o Mesjaszu w Pismach" ora­z opra­cowa­niem do­tyczącym tytułów Mesjańskich ja­kimi okre­śla­ny je­st ChrystusPrawie, Pismach i prze­z Proroków. W artyku­łach tych gro­madzo­ne są, na bie­żąco, info­rmacje na te­mat Mesjasza Jezusa z Nazaretu, których głównym źródłe­m, z za­łoże­nia, ma być Biblia.

Planuję usystematyzowanie Boże objawienie na te­mat Mesjasza za­warte Piśmie Świętym w na­stępu­jący spo­sób

Pierwsze doświadczenia

Strona ta wyklu­wa si­ę w ra­mach "Laboratorium W1", a w ca­łości po­świ­ęco­na zo­stała Mesjaszowi Jezusowi z Nazaretu. Szcze­góły o Ni­m mo­żna prze­czyta­ć w notatkach… Być mo­że, w przyszło­ści, uda si­ę je­j na­brać wła­ści­wych kszta­łtów i osi­ągnąć do­jrza­łość, le­cz dzi­siaj sta­wia do­piero nie­śmia­łe kro­ki i zbi­era pie­rwsze do­świa­dcze­nia.

Subskrybuj Kanał strony głównej